• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถาม - ตอบ (FAQ)
OSM Care
18.14
OSM Care
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้ OSM Care ช่วยค่ะ ถามเรามาได้เลยจะรีบไปหาคำตอบให้นะ
18.14

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประเทศเพื่อนบ้าน

             กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยให้บูรณาการดำเนินงานร่วมกันภายในกลุ่มจังหวัดและทุกจังหวัดมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯ ตามแนวทางที่กำหนด กระทรวงมหาดไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน/ด้านสังคม วัฒนธรรม และวิธีชีวิตของประชาชนที่อยู่รอยต่อระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาภาษาอังกฤษ/ภาษาประเทศเพื่อนบ้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัด

             กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประเทศเพื่อนบ้าน ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม เอ็มบีไอ รีสอร์ท อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

วัตถุประสงค์

              1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการและบุคลากรในกลุ่มจังหวัดให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษ อันจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มจังหวัดยิ่งขึ้น

              2. เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน/ประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น        

              3. เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งภาคส่วนราชการและภาคเอกชน 

เป้าหมาย

              ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 75 คน ประกอบด้วย บุคลากรของส่วนราชการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันอันจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัด เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน/ประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับต่างๆ ตลอดจนจังหวัดสามารถสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศสมาชิกอาเซียน