• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถาม - ตอบ (FAQ)
OSM Care
18.13
OSM Care
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้ OSM Care ช่วยค่ะ ถามเรามาได้เลยจะรีบไปหาคำตอบให้นะ
18.13

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ อ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะแก่ผู้ปฏิบัติในการเขียนโครงการการวิเคราะห์โดยการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี

2. เพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ภาคฯ และตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

3. เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ ปัญหา และข้อเสนอแนะมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 55 คน ประกอบด้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่รับผิดชอบแผนงานโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งการเขียนโครงการ การวิเคราะห์โครงการมีความสอดคล้องเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีความพร้อมเกิดผลสัมฟทธิ์และบรรลุตามเป้าหมาย สามารถกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในพื้นที่กลุ่มจังหวัดมากขึ้น