• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถาม - ตอบ (FAQ)
OSM Care
18.31
OSM Care
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้ OSM Care ช่วยค่ะ ถามเรามาได้เลยจะรีบไปหาคำตอบให้นะ
18.31

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
บทบาทหน้าที่
 
บทบาทและหน้าที่
บทบาทของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด จะมีบทบาทหลักในการประสานและบูรณาการ ไม่มีอำนาจในการบริหารสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือกฎหมายอื่นโดยจะมีบทบาท ดังนี้
1)เป็นเจ้าภาพในการประสานเพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของกลุ่ม จังหวัดรวมทั้งการถ่ายทอดเป้าหมายระดับกลุ่มจังหวัดไปสู่เป้าหมายระดับจังหวัด
2) การบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
3) การบริหารการวัดผลการดำเนินงาน
4) ส่งเสริมการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการนำยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ
5) พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในกลุ่มจังหวัด

หน้าที่ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
1) งานเลขานุการของคณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับกลุ่มจังหวัด(ก.พ.ก.)
2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประสานเชื่อมโยงกลยุทธ์ในระดับต่างๆ การบูรณาการแผนงานและงบประมาณ และการเป็นศูนย์กลางข้อมูลยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด
3)ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและรายงานต่อคณะ กรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับกลุ่มจังหวัด